Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Strona główna Regulamin

Regulamin portalu trezoro.pl

I. Postanowienia ogólne

Poniższe warunki i postanowienia mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji i/lub zakupu potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji kursów, szkoleń, warsztatów, studiów online dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez te strony internetowe („usługa” lub „usługi”) są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez trezoro.pl i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej.

II. Rodzaj i zakres usług

Poprzez stronę trezoro.pl dostarczamy platformę internetową, poprzez którą ośrodki doskonalenia nauczycieli oferujące różne formy dokształcania nauczycieli (np. kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, studia podyplomowe zwane ogólnie "kursami") mogą reklamować swoją ofertę i przez którą odwiedzające ją osoby mogą dokonywać rezerwacji tychże kursów. Rezerwując kurs przez system trezoro.pl wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z ośrodkiem, w którym dokonują Państwo rezerwacji. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i ośrodkiem, przekazując szczegółowe informacje dotyczące Państwa rezerwacji do odpowiedniego ośrodka i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w jego imieniu.

Dostarczając nasze usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od ośrodków. Ośrodki mają dostęp do extranetu, poprzez który zobowiązane są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej stronie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze usługi, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone nam przez obiekt są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej strony związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej strony internetowej, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy ośrodek przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na naszej stronie. Nasza strona może być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny któregokolwiek z ośrodków dostępnych na naszej stronie.

Nasze usługi dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Materiały zamieszczone przez trezoro.pl w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na naszych stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych trezoro.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów trezoro.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

Oświadczacie Państwo, że posiadacie prawa autorskie do publikowanych przez Was treści, w tym zdjęć i wyrażacie zgodę na wykorzystanie ich przez trezoro.pl w prowadzonym przez nas portalu, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.

III. Warunki świadczenia usług

Jedynym technicznie wymaganym sprzętem jest komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarką. W ramach portalu trezoro.pl możecie Państwo zakupić u nas kurs doskonalący, który organizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zawarcie umowy o świadczenie takiej usługi polega na założeniu konta na naszym portalu. Podczas zakładania konta należy podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Formularz, który nie zostanie wypełniony poprawnie nie będzie mógł zostać zarejestrowany. Uzupełniając te dane oświadczacie Państwo, że podane przez Was dane są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą. W przypadku ich zmiany uaktualnijcie je Państwo jak najszybciej. Konta z fałszywymi danymi mogą być przez nas kasowane a ich analiza nie jest uznawana jako przetwarzanie danych osobowych. Dzięki temu certyfikaty, które będziecie od nas otrzymywać nie będą miały błędów. W momencie rezerwacji kursu ponosicie Państwo opłatę w wysokości 5 złotych. W przypadku dokonania zakupu wcześniej zarezerwowanego kursu, jego cena zostanie pomniejszona o tę kwotę.

Jeśli chcecie Państwo zakupić kurs bez jego rezerwacji to możecie od razu za niego zapłacić korzystając z bezpiecznego systemu przelewów internetowych przelewy24.pl (regulamin). Obowiązuje Was, drodzy Państwo, zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Do publikacji na trezoro.pl nie będą przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z polskim i unijnym prawem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publikowane i przekazywane treści przez Państwa. W przypadku, gdy takowe się pojawią mamy prawo je usunąć. Nie mogą Państwo zamieszczać treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym bez naszej zgody. Państwa prywatność jest dla nas najważniejsza. Zobowiązujemy się chronić Państwa dane prywatne.

IV. Prawa autorskie

Majątkowe i osobiste prawa autorskie do platformy internetowej oraz jej wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych,baz danych oraz wszelkich treści publikowanych na platformie) należą do trezoro.pl. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na platformie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. Oświadczacie Państwo, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych upoważniacie nieodpłatnie trezoro.pl do wykorzystywania umieszczonych w ramach portalu utworów. Udostępnienie tych utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Państwo zrzekacie się wszelkich roszczeń względem trezoro.pl z tytułu wykorzystywanych utworów.

Udzielacie Państwo również nam licencję niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Państwa w ramach portalu. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Państwa treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały wcześniej udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły. Licencja ta jest udzielona w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji o których mówi ustawa.

V. Opinie, recenzje oraz komentarze

Macie Państwo możliwość zamieszczania na naszym portalu wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) dotyczących odbytych kursów, w tym do ich wad oraz zalet. Te wypowiedzi są Państwa subiektywnym zdaniem i to Państwo ponoszą odpowiedzialność za ich treść. Wypowiedzi te powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami. Opinie te również nie mogą zawierać adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, treści reklamowych, danych innych użytkowników, treści które ich obrażają a przede wszystkim treści nieprawdziwych. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym umieszczenie jej na trezoro.pl wyrażacie Państwo zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez trezoro.pl a także jej modyfikowanie.

VI. Postępowanie reklamacyjne

Mogą Państwo złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres:

trezoro.pl
ul. Waryńskiego 12
00-631 Warszawa

Jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez trezoro.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Trezoro.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami trezoro.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

VII. Rozwiązanie umowy i prawo odstąpienia

Zakładacie Państwo konto na naszym portalu bezterminowo, jednakże macie prawo do rozwiązania jej (zamknięcia konta) w każdym czasie na portalu trezoro.pl poprzez wysłanie maila do Działu Obsługi Klienta z takową prośbą. W przypadku, gdy naruszycie Państwo regulaminu, trezoro.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Wami poprzez usunięcie Państwa konta. Rozwiązanie umowy nie wpływa na już dokonane rezerwacje. W takiej sytuacji nie przysługuje Państwu zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz portalu trezoro.pl przy czym postanowienie to nie dotyczy Państwa będących Konsumentami, którym trezoro.pl zwraca część uiszczonej przez Konsumenta ceny proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez trezoro.pl świadczenia. Konsumenci mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować serwis trezoro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta serwis trezoro.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis trezoro.pl został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności serwis trezoro.pl dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

VIII. Przetwarzanie danych i polityka prywatności

Dane osobowe Państwa będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez trezoro.pl jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych regulaminem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mogą Państwo podczas procesu rejestracji oświadczyć, że wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu trezoro.pl w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi. Macie Państwo prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne.

IX. Zmiany regulaminu

Regulamin ten może ulegać zmianom. Poinformujemy o nich na portalu trezoro.pl. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu, Państwo będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

X. Postanowienia końcowe

Wszystkie umowy, które zawieracie Państwo z nami są w języku polskim. Wszystkie sytuacje, które nie zostały omówione w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie spory powstałe między Państwem a nami zostają poddane właściwym sądom powszechnym ze względu na siedzibę trezoro.pl.